Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çoklu Denetim Modeli

Erasmus+ KA 201 grubu bir “İyi Örnekler Değişimi” temalı projemiz Türkiye’den 3 yurt dışından 6 olmak üzere 9 ortaktan oluşan ve toplam 177.3300 Avro bütçeye sahip bir stratejik ortaklık projesidir. Ekim 2019’da resmi olarak başlayan projeye Ocak 2020’de Ankara’da yapılan 3 günlük bir açılış toplantısıyla start verilmiştir.

            Projenin süresi ilk etapta 24 ay olarak belirlenmiş ve fakat pandemi koşulları dolayısıyla 12 aylık bir uzatma almıştır. Bu koşullar altında proje Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

ORTAKLAR

  • C. Meb Teftiş Kurulu Başkanlığı (Koordinatör)
  • Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Ordu Perşembe Sosyal Bilimler Lisesi
  • Sofya Üniversitesi (Bulgaristan)
  • Vrije Üniversitesi (Hollanda)
  • Dublin City Üniversitesi (İrlanda)
  • Lizbon Üniversitesi (Portekiz)
  • Viseu Üniversitesi (Portekiz)
  • FernandoPessoa Grup Okulları (Portekiz)

ÇOKLU DENETİM MODELİ

            Projenin ilham kaynağı olan bu model, okulların bazen coğrafi, bazen sosyokültürel durumları, bazen türlerine ve bazen de denetim göstergelerine dayalı olarak gruplar altında toplanmaları ve okulların veli, öğrenci ve yönetim gibi paydaşlarının da katıldığı bir süreçle öz değerlendirme yapmalarına dayanmaktadır. Okul Ağları adı verilen bu grupları farklı ülkeler farklı yöntemlerle oluşturmuş ve yine bu grupların denetimi de farklı ülkelerde farklı yaklaşımlarla yapılmaktadır. Sofya Üniversitesi, Dublin City Üniversitesi, Vrije üniversitesi, bu modelin öncüsü kurumlar olup daha önce bu modele ilişki çeşitli yerel ve uluslararası projelere imza atmışlardır. Portekiz ise bu modelin hayata geçmiş olduğu önemli bir aktördür. Portekiz’deki okulların hepsi birer ağın içinde olup tekil okullar bulunmamaktadır. Ortaklarımızdan FernandoPessoa Grup okulları da bunlara bir örnek olup Portekiz’de yapılacak olan faaliyette ziyaret edilecektir.

PROJENİN TEMEL AMAÇLARI

– Farklı ülkelerin denetim sisteminin tanınması ve karşılaştırmalar yapılması

– Çoklu denetim uygulamalarının farklı ülkelerdeki işleyişinin görülmesi

– Çoklu Denetim Modeli ile ilgili çeşitli raporlar oluşturarak alanda Türkçe ve İngilizce kaynak oluşturulması

– Ülkemize özgü çoklu denetim modeli oluşturulması

PROJE KAPSAMINDA YAPILMIŞ VE YAPILACAK HAREKETLİLİKLER

-Ocak, 2020 Ankara

– Kasım, 2021 LTT- Lizbon, Portekiz

-Ocak, 2022 TPM- Amsterdam, Hollanda (Tarih teyit edilmedi)

– March, 2022 LTT- Dublin, İrlanda (Tarih teyit edilmedi)

– TPM, Viseu, Portekiz (Tarih teyit edilmedi)

– LTT- Sofia, Bulgaristan (Tarih teyit edilmedi)

-TPM, Ordu (Tarih teyit edilmedi)

PROJE SONUCUNDA HAZIRLANMASI GEREKEN RAPORLAR

-Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimin çoklu denetim sistemi ile Karşılaştırılması (T.C. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı)

-Çoklu Denetim Yaklaşımı (Vrije, Dublin City Üniversitesi, Sofya Üniversitesi)

– Çoklu Denetim Yaklaşımının Farklı Ülkelerde Uygulanması (Vrije, Dublin City Üniversitesi, Sofya Üniversitesi)

– Çoklu Denetim Yaklaşımında Denetim Paydaşlarının Rolü ve Kullanılan Göstergeler (Vrije, Dublin City Üniversitesi, Sofya Üniversitesi)

-Çoklu Denetim Sistemi ile Portekiz Eğitim Yönetimi ve Denetimin Karşılaştırılması (Lizbon Üniversitesi)

Çağın gerekleri ile doğru orantılı olarak değişen ve gelişen eğitim sistemleri gibi ona yön veren eğitim yönetimi ve denetimi alanı da sürekli değişen ve gelişen bir yapıdadır.

Avrupa 2020 Eğitim Stratejisi ve Eğitim 2023 Vizyonu gibi temel politika belgeleri bu değişimi ve gelişimi desteklemektedir. 500 milyondan fazla nüfusu ile

AB, eğitim ve inovasyonda dünyanın cazibe merkezleri arasında yer alıyor. AB, üye ülkeleri ve AB Erasmus + programı üye ülkelerini eğitim alanında işbirliği yapmaya teşvik etmektedir. Yenilikçilik, eğitimde şeffaflık, kurumların işbirliği gibi temel ilkelerin dikkate alınması her birinin kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu proje uygulaması temelinde geliştirmeyi düşündüğümüz çok merkezli denetim yaklaşımı Hollandalı, Bulgar ve İrlandalı ortaklarımız tarafından geliştirilmiştir. Literatür araştırmamız sonucunda ve

eğitim denetim sistemi alanında yapılan araştırmalarda çok merkezli denetimin yeni uygulanmaya başlandığını ve iyi bir model olarak geliştirilebileceğini belirledik. Her ortağın kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak bu proje, aynı zamanda her proje ortağının eğitim denetimi ve yönetimi alanındaki ihtiyaçlarının çok merkezli denetim yaklaşımıyla ilgili olduğu gerçeğine dayanmaktadır.

Öncelikle bu proje ile her bir ortak mevcut durumlarına göre kurumsal kapasitelerini geliştirebilecektir. Aynı zamanda Avrupa’nın farklı ülkelerindeki farklı tür ve kapasitedeki kurumlar Avrupa boyutunda üst düzey bir ilişki geliştireceklerdir. Çok merkezli denetim yaklaşımına ve diğer ülkelerdeki mevcut kontrol sistemleriyle karşılaştırmasına dayanan bu uygulama, farklı alanlarda müfettişler, akademisyenler, eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin aktif işbirliği ve iletişimine dayanmaktadır.

Eğitim denetimi ve yönetimi alanları. Bu açıdan insan kaynağının da gelişmesini sağlar. Böylece projenin ana felsefesi olan kurumsal gelişim ve kapasite geliştirme konusunda da iyi uygulamaların değişimi öncelik kazanmıştır. Projemiz süresince; Projenin idari, mali, bürokratik işleyişini, ekip çalışmasının verimliliğini, proje takvimini ve ürünleri vb. tartışmak için dört TPM planlanmıştır. Her ortak adına yasal temsilci ve projenin iletişiminden sorumlu kişiler ile projenin iletişiminden sorumlu kişiler kendileri tarafından atanan kişi, planlanan bu TPM’lere katılacaktır. Her proje yılı başında ve sonunda yapılacak toplantılar görünürlük, yaygınlaştırma ve farkındalık gibi ikincil anlamda alt amaçlara hizmet edecektir.

Proje süresince üç LTT faaliyeti planlanmıştır. Planlanan bu LTT faaliyetlerinin amacı da, insan kaynaklarını iyi uygulama değişikliği konusunda eğiterek, değiştirilecek uygulamayı kullanacak personel yetiştirmektir. Know-how’ı hedefleyen bu faaliyetlerle, eğitim alacak ortakların uzman personeli, mevzuat dahilinde değişim için sağlanacak uygulamayı analiz edecek, akademik bağlamda gözden geçirecek ve uygulamayı pilotlaştırarak uyarlanmasını sağlayacaktır.

Bu faaliyetlere katılacak kişiler, ortak kurumların kapasitesine, proje ürünlerine ve faaliyetlerine sağlayacakları katkılarla orantılı olarak belirlenmiştir. LTT faaliyetlerinde öğretim görevini partner üniversitelerin akademik kadrosu yürütecektir. Yüz yüze eğitim, panel, forum, gözlem, vaka çalışması gibi farklı yöntem ve tekniklere dayalı olacak bu LTT etkinlikleri, katılımcıların aktif katılımını öngörmektedir.

Proje sonunda web sitesi, veri tabanı platformu, “Çok Merkezli Denetim Yaklaşımı”, “Farklı Ülkelerde Çok Merkezli Denetim Yaklaşımının Uygulanması”, “Çok Merkezli Denetim Yaklaşımında Teftiş Paydaşlarının Rolü ve Kullanılan Göstergeler” , “Portekiz’de Çok Merkezli Denetim Sisteminin Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Karşılaştırılması” ve “Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Çok Merkezli Denetim Sistemi ile Karşılaştırılması” adlı raporlar hazırlanacaktır.

Söz konusu bu raporlar, mevzuat ve akademik açıdan özenle tasarlanacaktır. Oluşturulacak raporlar da projenin somut çıktıları arasında yer alacaktır. Ortaklık yapısı dikkate alındığında bu proje akademisyenler, müfettişler, eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Ortaklık yapısı, tüm ortak kurumların hem yatay hem de dikey olarak aktif olarak hareket etmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Projemizin kısa, orta ve uzun vadede kurumların kapasitelerini geliştirmesi bekliyoruz. AB 2020 Eğitim Stratejisi ve Eğitim 2023 Vizyonu gibi temel politika belgeleri de projenin etki alanına katkı sağlayacak unsurlardır.